ข้อมูลโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง  ต.โพธิ์ประสาท  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์


       โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2507 ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต.โพธิ์ประสาท  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์  ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านตะเคียนทองที่เห็นความสำคัญของการศึกษาต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ ความสามารถอ่านออก เขียนได้   โดยนายสนั่น  แก้วเกิด และนายเสน่ห์  แก้วเกิด ได้บริจาคที่ดินคนละ  6ไร่  รวม 12ไร่  พร้อมกับอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  โดยการนำก่อสร้างของนายบุญธรรม  แก้วเกิด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ขณะนั้น  และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างจนสำเร็จ   ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ส่งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการและเปิดสอนเมื่อวันที่   18  มิถุนายน  พ.ศ.2508 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  โดยมี  นายบุญส่ง  เชยสาคร  เป็นครูใหญ่คนแรก

                          ในปีการศึกษา  2554 โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี  นายประหัส  ปุ้มกระโทก  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวนนักเรียน  จำแนกตามชั้นและเพศ ดังนี้ 

      ตารางที่ 1  จำนวนนักเรียน  จำแนกตามเพศและชั้น

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

2

3

5

นางวันดี  แก้วเกิด

อนุบาล 2

1

6

1

7

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

4

1

5

นางวิชุดา  บำเทิงเวชช์

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

4

1

5

นางวิชุดา  บำเทิงเวชช์

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

1

2

3

นางมงคล   โตสวัสดิ์

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

3

3

6

นางมงคล  โตสวัสดิ์

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

4

1

5

นายธเนส   ใหญ่มาก

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

6

1

7

นายธเนส   ใหญ่มาก

รวมทั้งสิ้น

8

30

13

43

 

ข้อมูลการเดินทาง (ระยะทาง – กม.)

เดินทางจากบ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียน (พักที่อำเภอตากฟ้า) ประมาณ  ๑๖  กม. (เป็นทางลูกรัง ๙ กม.)

เดินทางจากตัวอำเภอตากฟ้า – โรงเรียนประมาณ (๑๖ กม. (ไปทางทิศตะวันตก) ชาวบ้านมาจ่ายตลาดที่นี่

เดินทางจากกรุงเทพมหานคร – โรงเรียนประมาณ ๒๒๐ กม. ผ่านทางอำเภอตากฟ้า

เดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ – โรงเรียนประมาณ ๙๕ กม. (ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้)

เดินทางจากตัวอำเภอไพศาลี – โรงเรียนประมาณ ๔๐ กม. (ไปทางทิศใต้)

เดินทางได้หลายเส้นทาง  ทางที่ใกล้ที่สุด ๔๐ กม. เป็นทางลูกรังประมาณ  ๒๔ กม.                                              

เดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต ๓ ตั้งอยู่ไพศาลี – โรงเรียนประมาณ ๔๐ กม. (ไปทางทิศใต้)

 เดินทางได้หลายเส้นทาง  ทางที่ใกล้ที่สุด ๔๐ กม. เป็นทางลูกรังประมาณ  ๒๔  กม.              

            

ความต้องการของโรงเรียน

                         

 ต้องการอุปกรณ์เล่นของนักเรียนอนุบาล ๓ – ๕ รายการ (หรือตามที่เห็นสมควร) หน้าอาคาร ๒

             ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
 
 
 
 
 

ด้องการหนังสือเข้าห้องสมุด  เพื่อการค้นคว้าของนักเรียน (ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร)ขอขอบพระคุณที่ท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาในชนบท

 

                                                          โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง  ต.โพธิ์ประสาท  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์

                                                                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ผอ.รร. ๐๘๙ - ๖๓๙๓๕๘๗