ข้อมูลโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง  ต.โพธิ์ประสาท  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์


       โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2507 ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต.โพธิ์ประสาท  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์  ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านตะเคียนทองที่เห็นความสำคัญของการศึกษาต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ ความสามารถอ่านออก เขียนได้   โดยนายสนั่น  แก้วเกิด และนายเสน่ห์  แก้วเกิด ได้บริจาคที่ดินคนละ  6ไร่  รวม 12ไร่  พร้อมกับอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  โดยการนำก่อสร้างของนายบุญธรรม  แก้วเกิด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ขณะนั้น  และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างจนสำเร็จ   ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง ส่งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการและเปิดสอนเมื่อวันที่   18  มิถุนายน  พ.ศ.2508 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  โดยมี  นายบุญส่ง  เชยสาคร  เป็นครูใหญ่คนแรก

                          ในปีการศึกษา  2554 โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี  นายประหัส  ปุ้มกระโทก  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวนนักเรียน  จำแนกตามชั้นและเพศ ดังนี้ 

      ตารางที่ 1  จำนวนนักเรียน  จำแนกตามเพศและชั้น

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

2

3

5

นางวันดี  แก้วเกิด

อนุบาล 2

1

6

1

7

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

4

1

5

นางวิชุดา  บำเทิงเวชช์

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

4

1

5

นางวิชุดา  บำเทิงเวชช์

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

1

2

3

นางมงคล   โตสวัสดิ์

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

3

3

6

นางมงคล  โตสวัสดิ์

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

4

1

5

นายธเนส   ใหญ่มาก

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

6

1

7

นายธเนส   ใหญ่มาก

รวมทั้งสิ้น

8

30

13

43

 

ข้อมูลการเดินทาง (ระยะทาง – กม.)

เดินทางจากบ้านพักผู้อำนวยการโรงเรียน (พักที่อำเภอตากฟ้า) ประมาณ  ๑๖  กม. (เป็นทางลูกรัง ๙ กม.)

เดินทางจากตัวอำเภอตากฟ้า – โรงเรียนประมาณ (๑๖ กม. (ไปทางทิศตะวันตก) ชาวบ้านมาจ่ายตลาดที่นี่

เดินทางจากกรุงเทพมหานคร – โรงเรียนประมาณ ๒๒๐ กม. ผ่านทางอำเภอตากฟ้า

เดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ – โรงเรียนประมาณ ๙๕ กม. (ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้)

เดินทางจากตัวอำเภอไพศาลี – โรงเรียนประมาณ ๔๐ กม. (ไปทางทิศใต้)

เดินทางได้หลายเส้นทาง  ทางที่ใกล้ที่สุด ๔๐ กม. เป็นทางลูกรังประมาณ  ๒๔ กม.                                              

เดินทางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต ๓ ตั้งอยู่ไพศาลี – โรงเรียนประมาณ ๔๐ กม. (ไปทางทิศใต้)

 เดินทางได้หลายเส้นทาง  ทางที่ใกล้ที่สุด ๔๐ กม. เป็นทางลูกรังประมาณ  ๒๔  กม.              

            

ความต้องการของโรงเรียน

                         

 ต้องการอุปกรณ์เล่นของนักเรียนอนุบาล ๓ – ๕ รายการ (หรือตามที่เห็นสมควร) หน้าอาคาร ๒

             ต้องการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน
 
 
 
 
 

ด้องการหนังสือเข้าห้องสมุด  เพื่อการค้นคว้าของนักเรียน (ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร)ขอขอบพระคุณที่ท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาในชนบท

 

                                                          โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง  ต.โพธิ์ประสาท  อ.ไพศาลี  จ.นครสวรรค์

                                                                       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ผอ.รร. ๐๘๙ - ๖๓๙๓๕๘๗

 

Comment

Comment:

Tweet

Education is very important, but it's full of writing...especially essays. It's really boring, but we can help.

#8 By Jack (93.127.73.184) on 2015-11-28 20:23

If you try to find locality where you can get resume services "marvelousresume.com" here is very proficient place for you about this post, which implement examples and gives an excuse to learn how make great CV resumes . But this site is more arresting, and more fortunate.

#7 By home page (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-02 16:12

Would you like to get professional resume service, which suit the range of study you wish?. You can trust our resume writers, as you trust yourself. Thanks because it’s the useful knowledge

#6 By check this link (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-02 06:40

We're not criminals! Plagiarized content is an evil. I usually attempt to exclude plagiarism. Therefore, plagiarism checker aids very much.

#4 By plagiarism checker (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-05 21:31

I do not really like to go to various firms to resolve my problems. Nonetheless, I am not an expert in submission and I must ask blog posting service (topqualitybacklinks.com) to help me.

#3 By blog posting service (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-14 23:25

Blog posting tools at <a href="http://marketingslinks.com">blog commenting service</a> are very effective for ranking raising. Hence, I use that all the time and it really help me a lot!

#2 By Rachael26Yang (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-06-06 17:37

Hot! ช่วยๆกันค่ะ
แต่ภาพบางภาพนี่เก่าไปแล้วนะคะตั้งแต่ปี2010
น่าจะ Update ภาพเป็นปีปัจจุบัน คนที่ประสงค์จะช่วยเหลือจะได้ตัดสินใจได้เร็วขึ้นbig smile